woensdag, januari 11, 2006

Citaat uit de brief van Mark Rutte

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

OVERWEGENDE:

- Dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zijn wortels heeft in Marokko;
- Dat het tot stand brengen van een nauwere samenwerking met Marokko op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek direct voortvloeit uit wensen van studenten uit het bedoelde deel van de bevolking;
- Dat het tot stand brengen van een nauwere samenwerking met Marokko ook past binnen mijn internationaliseringsbeleid;
- Dat de beoogde samenwerking het best kan worden bevorderd door een vestiging in Marokko te realiseren, die, gelet op haar doelterrein, wordt bestierd door een instelling van hoger onderwijs.

Besluit een subsidie te verlenen aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor het vestigen van een instituut in Marokko….